Toepassing van onze missie en visie: opleidingspraktijk

Onze missie en visie worden op de volgende wijze geconcretiseerd in onze opleidingspraktijk:

•   Het vertrekpunt van alle opleidingen is de systeem- en communicatietheorie. Dit uitgangspunt ontwikkelt bij deelnemers inlevingsvermogen in uiteenlopende contexten en leefwerelden.

•   Opleidingen leiden deelnemers op tot kritische professionals die in hun werk zoeken naar een integratie van theorie, praktijk en wetenschappelijk onderzoek.

•   Deelnemers worden uitgedaagd tot contextuele reflectie op het eigen professionele handelen en op eigen denkkaders en aannames.

•   Alle opleidingen besteden aandacht aan de kwaliteit van de professionele relatie als belangrijke basis voor de effectiviteit van het professioneel handelen.

•    Het leerklimaat van de opleiding motiveert deelnemers om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces.

•    Opleidingen zetten zoveel als mogelijk in op werkvormen, evaluaties en leeromgevingen die uitgaan van de verscheidenheid aan leerstijlen en leerbehoeften van deelnemers. 

•    De doelgroep van iedere opleiding is de professional die geleidelijk kennis en vaardigheden verwerft op verschillende denk- en toepassingsniveaus; een professional die dit geleerde uiteindelijk autonoom en creatief in zijn of haar werkpraktijk toepast.
 

Deze visie omvat de volgende speerpunten:

a.   Praktijkgerichtheid

b.   Evidence based 

c.   Bevorderen van reflectie

d.   Het versterken van dynamisch denken en het kunnen omgaan met verschil

e.   Evaluaties afgestemd op relationele praktijken


Praktijkgerichtheid

De beroepsgerichtheid van opleidingen en cursussen staat centraal. Alle deelnemers van programma’s staan met beide benen in de praktijk. Alles wat zij leren moet toepasbaar zijn in en relevantie hebben voor hun werkcontext. Dit principe impliceert het belang van geïntegreerd leren in context. Kennis, vaardigheden en houdingsaspecten worden niet afzonderlijk geleerd maar zoveel mogelijk tegelijkertijd toegepast in de context van de werkpraktijk of door simulaties daarvan. Opleidingen en cursussen maken dan ook veel gebruik van beroepsechte leeractiviteiten. 

 
Evidence based

De praktijkinbreng van de deelnemers krijgt ruime aandacht. De praktijkervaring van de deelnemers levert niet alleen het materiaal voor reflectie, maar ook voor methodische en theoretische kadering, waarmee deelnemers vervolgens weer aan de slag kunnen in hun eigen praktijk. Hierbij leren zij ook gebruik maken van wetenschappelijk onderzoek. Dit dynamische leerproces correspondeert met het evidence based praktijkmodel dat wordt gezien als een kwaliteitswaarborg in de hulpverlening. Deze evidence based praktijk situeert zich in de overlap van de verschillende domeinen, namelijk daar waar de praktijkervaring van de hulpverlener, de waarden van het cliëntsysteem en de relevante onderzoeksresultaten samen komen.

 
Het bevorderen van reflectie

Onze opleidingen en cursussen steunen op een cultuur van reflectie en feedback. Dit betreft reflectie op de professionele relatie, de werkcontext, de leef- en betekeniswereld van cliënten en de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen die hierop van invloed zijn. De persoon van de hulpverlener of professional verdient daarbij aandacht. Reflectie wordt ook verstevigd door het werken in een groep waarin een cultuur van feedback geïnstalleerd wordt. Feedback wordt  immers gezien als een van de meest belangrijke werkbare factoren voor het professionele handelen. Het kunnen creëren van een cultuur van feedback is dan ook belangrijke competenties die deelnemers dienen te verwerven. Door het stimuleren van een feedbackcultuur draagt het leerklimaat bij aan het verwerven van deze competentie.  


Het versterken van dynamisch denken en kunnen omgaan met verschil

Een van de didactische principes is dat deelnemers leren omgaan met verschil. Dit uitgangspunt betekent dat men leert zien dat er diverse perspectieven zijn om problemen te definiëren en verschillende manieren om ermee om te gaan. Anders geformuleerd: In opleidingen en cursussen wordt men niet getraind in waarheidsvinding, maar in het vinden van verschillende waarheden die zich in verschillende contexten verschillend tonen.

Dit didactisch principe toont zich in de wijze waarop groepen worden samengesteld.  Er wordt steeds gestreefd naar een variatie met betrekking tot opleiding, persoonlijke achtergrond en werkcontext van deelnemers. Zij kunnen hierdoor zowel voldoende gelijkenissen als verschillen tussen elkaar ervaren. Ook komt dit didactisch uitgangspunt tot uitdrukking in de manier waarop de diverse leerstijlen van de deelnemers worden aangesproken en gehonoreerd, onder meer doordat opleidingen waar mogelijk een passende verscheidenheid in toetsvormen en werkvormen aanreiken.    


Evaluaties afgestemd op relationele praktijken

Opleidingen van de IAAC zijn gericht op professionals die zorg en/of bijstand verlenen of medewerkers coachen en aansturen.  Alle opleidingen zijn derhalve gericht op professionals die participeren in relationele praktijken van hoge kwaliteit die niet op harde en exacte wijze meetbaar of kwantificeerbaar zijn. Hierdoor ligt bij de evaluatiepraktijk van opleidingen een belangrijk accent op formatieve toetsingsaspecten, waarbij de leerevolutie, de eigen verantwoordelijkheid en de omgang met feedback centraal staan. In de opbouw van de evaluaties wordt toegewerkt naar toetsvormen die verder gaan dan cognitie of enkelvoudige beheersingsniveaus. Deelnemers worden verondersteld te kunnen werken in complexe praktijksituaties, onze evaluatiepraktijk dient daarop afgestemd te zijn. Dat betekent ook dat bij de summatieve toetsvormen  voornamelijk wordt beoordeeld a.h.v. kwalitatief omschreven beoordelingscriteria.

 

Trajecten


© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) 
E-mail: secretariaat@iaac.eu of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid